Pirkšanas noteikumi

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1. Šie preču pārdošanas noteikumi (turpmāk "Noteikumi") pēc Pircēja apstiprināšanas (pēc iepazīšanās ar Noteikumiem un izvēles rūtiņas atzīmēšanas blakus paziņojumam "Piekrītu") ir pusēm saistošs juridisks dokuments. , kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, pakalpojumu sniegšanas un apmaksas nosacījumus, pušu atbildību un citus noteikumus, kas saistīti ar pakalpojumu pirkšanu un pārdošanu vietnē www.galimai.store.

1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus, ievērojot tiesību aktos noteiktās prasības.

1.3. Tīmekļa vietnē www.galimai.store ir tiesības iegādāties:

1.3.1. darbspējīgas fiziskas personas, t.i., pilngadību sasniegušas personas, kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas rīkojumu

1.3.2. nepilngadīgie vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad viņi patstāvīgi rīkojas ar saviem ienākumiem

1.3.3. juridiskām personām

1.3.4. visu iepriekšminēto personu pilnvarotie pārstāvji.

2. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

2.1. Lai iegādātos pakalpojumus vietnē www.galimai.store, pircējs var reģistrēties šajā vietnē, ievadot savu reģistrācijas vārdu (e-pasta adresi) un paroli. Apstiprinot šos noteikumus, pircējs piekrīt, ka uz viņa norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīti pasūtījuma izpildei nepieciešamie informatīvie ziņojumi.

3. PIRKUMA - PĀRDOŠANAS LĪGUMA SLĒGŠANAS MOMENTS

3.1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs pēc pakalpojumu izvēles un preču groza izveidošanas iepazīstas ar Noteikumiem un atzīmē lodziņu pie paziņojuma "Piekrītu".

3.2. Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais pirkuma-pārdošanas līgums tiek reģistrēts un glabājas interneta vietnes www.galimai.store datubāzē.

4. PIRCĒJA TIESĪBAS

4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties pakalpojumus interneta vietnē www.galimai.store šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

4.2. Pircējam ir tiesības atteikties no attālinātā pakalpojuma pirkšanas-pārdošanas līguma, ja pārdevējs nepilda savas saistības.

4.3. Pircējam nav tiesību atkāpties no attālinātā preču pirkšanas - pārdošanas līguma, saskaņā ar kuru pakalpojumi ir pilnībā nodoti lietotājam, ja lietotāja nepārprotama piekrišana un atziņa, ka viņš zaudēs tiesības atkāpties no līguma, kad Pārdevējs pilnībā izpilda līgumu, kas tika iegūts pirms pakalpojumu pārdošanas.

5. PIRCĒJA PIENĀKUMI

5.1. Pircējam ir jāmaksā par pakalpojumiem un tie jāpieņem šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

5.2. Pirms distances pirkuma-pārdošanas līguma noslēgšanas Pircējs apņemas detalizēti iepazīties ar visiem pirkuma nosacījumiem.

5.3. Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savus pieteikšanās datus. Ja Pircējs pazaudē savus pieteikšanās datus, viņam par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs pa sadaļā "Sazinieties ar mums" norādītajiem kontaktiem.

5.4. Pircējs, izmantojot vietni www.galimai.store, apņemas ievērot šos Noteikumus un citus nosacījumus un nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus.

6. PIRCĒJA ATBILDĪBA

6.1. Ja Pircējs mēģina kaitēt vietnes www.galimai.store stabilitātei un drošībai vai pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt viņa piekļuvi vietnei www.galimai.store vai izņēmuma gadījumos. gadījumos, atcelt Pircēja reģistrāciju.

6.2. Svarīgu apstākļu gadījumā Pārdevējs var uz laiku vai pilnībā pārtraukt interneta vietnes www.galimai.store darbību, iepriekš nebrīdinot Pircēju.

7. PĀRDEVĒJA PIENĀKUMI

7.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam iespēju iegādāties pakalpojumus interneta vietnē www.galimai.store saskaņā ar šajos Noteikumos izklāstītajiem nosacījumiem.

7.2. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja privātuma tiesības uz viņa personīgo informāciju, kas norādīta interneta vietnes www.galimai.store reģistrācijas formā, izņemot Lietuvas Republikas tiesību aktos un "Personas datu aizsardzības noteikumos" noteiktos gadījumus. .

7.3. Pārdevējs apņemas sagatavot pasūtītos pakalpojumus Pircēja izvēlētā veidā saskaņā ar Noteikumos norādītajiem nosacījumiem.

7.4. Pārdevējs, svarīgu apstākļu dēļ nespējot sagatavot Pircējam pasūtītos pakalpojumus, apņemas iespēju robežās piedāvāt analogu vai pēc īpašībām līdzīgu pakalpojumu. Ja Pircējs atsakās pieņemt analogu vai līdzīgu pakalpojumu, Pārdevējs apņemas 14 darba dienu laikā atgriezt Pircējam samaksāto naudu.

8. PAKALPOJUMU CENAS, MAKSĀJUMU KĀRTĪBA UN NOTEIKUMI

8.1. Pakalpojumu cenas interneta vietnē www.galimai.store un izveidotajā pasūtījumā ir norādītas eiro ar PVN.

8.2. Pircējs maksā par pakalpojumiem www.galimai.store norādītajos veidos:

8.2.1. Swedbank, SEB, Luminor, Citadele, Nordea, Danske Bank, LKU, Inbank un Šiaulių bankas ar elektroniskās bankas pakalpojumiem.

8.2.2. VISA un Mastercard norēķinu kartes.

8.2.3. Apple Pay

8.3. Norēķini ir iespējami eiro valūtā.
Maksājumi tiek apstrādāti, izmantojot maksājumu platformas MakeCommerce.lt un Stripe."


9. PREČU UN PAKALPOJUMU KVALITĀTES GARANTIJA

9.1. Katrai precei vai pakalpojumam, kas tiek pārdots vietnē www.galimai.store, tiek garantēta atbilstība pakalpojuma aprakstam.

10. ATBILDĪBA

10.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas anketā norādīto datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas formā nenorāda precīzus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par no tā izrietošajām sekām.

10.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot vietni www.galimai.store

10.3. Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu nodošanu trešajām personām. Ja vietni www.galimai.store izmanto trešā persona, kura ir pieslēgusies vietnei, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs uzskata šo personu par Pircēju.

10.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, ja zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neatkarīgi no Pārdevēja ieteikumiem un savām saistībām, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan viņam šāda iespēja tika dota.

10.5. Ja Pārdevēja tīmekļa vietnē ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai privātpersonu tīmekļa vietnēm, Pārdevējs nav atbildīgs par tajā esošo informāciju vai veiktajām darbībām, neuzrauga un nekontrolē šīs tīmekļa vietnes un nepārstāv šos uzņēmumus un personas.

10.6. Bojājuma gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

11. AKCIJAS

11.1. Pārdevējs vietnē www.galimai.store pēc saviem ieskatiem var iniciēt dažādas akcijas.

11.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa brīdinājuma, mainīt akciju nosacījumus, kā arī tos dzēst. Jebkuras akciju nosacījumu izmaiņas vai atcelšana ir spēkā tikai uz priekšu, tas ir, no to izpildes brīža.

12. INFORMĀCIJAS APMAIŅA

12.1. Pārdevējs visus paziņojumus nosūta uz Pircēja reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi.

12.2. Pircējs visas ziņas un jautājumus sūta uz Pārdevēja interneta veikala sadaļā "Kontakti" norādītajiem kontaktiem.

13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

13.1. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

13.2. Attiecības, kas rodas, pamatojoties uz šiem noteikumiem, regulē Lietuvas Republikas tiesību akti.

13.3. Pircējam ir tiesības vērsties Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienestā par strīda ārpustiesas izmeklēšanu.

13.4. Visas domstarpības, kas rodas no šo noteikumu izpildes, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja vienoties neizdodas, strīdi tiek risināti Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.